: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 045-260835 สำนักปลัด 045-620680 กองคลัง 045-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
วิสัยทัศน์

“ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ
       ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำและระบบชลประทานให้เพียงพอ
       ๒. ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง มูลค่าการค้าและการลงทุนในตำบลเพิ่มขึ้น
       ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
       ๔. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
       ๕.  บำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
       ๑. การคมนาคม การสาธารณูปการ มีความสะดวก รวดเร็ว เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
       ๒. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       ๓. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
       ๔. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าทดแทนให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูนณ์อย่างยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล
       ๕.บำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมุก
๑. อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
       ๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
       ๒. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
       ๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
       ๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
       ๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
       ๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
       ๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
       ๘. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
       ๙. หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
        การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
๒.อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
       ๑. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
       ๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
       ๓. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
       ๔. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
       ๕. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
       ๖. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
       ๗. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
       ๘. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
       ๙. เทศพาณิชย์
        นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 ยังกำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ