: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 045-260835 สำนักปลัด 045-620680 กองคลัง 045-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมุก

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๕๐ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

() รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

() ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

() รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

() ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

() ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

() ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

() ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

() บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

() หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

มาตรา ๕๑ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

() ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

() ให้มีโรงฆ่าสัตว์

() ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

() ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

() บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

() ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

() ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

() เทศพาณิชย์

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๑๖ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง

(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ

(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ

(๕) การสาธารณูปการ

(๖) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ

(๗) การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน

(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว

(๙) การจัดการศึกษา

(๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผูดอยโอกาส

(๑๑)การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย

(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ

(๑๔) การสงเสริมกีฬา

(๑๕)การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว

(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว

(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

(๒๔)การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไมที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(๒๕) การผังเมือง

(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๒๘) การควบคุมอาคาร

(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

(๓๑) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

 

 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ