: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 045-260835 สำนักปลัด 045-620680 กองคลัง 045-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
        เทศบาลตำบลมุกเป็นเทศบาลหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงาน หมู่ที่ ๔ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ ๘กิโลเมตร ตำบลมุกดาหารเดิมมี ๒๑ หมู่บ้าน โดยมีอาณาเขตเริ่มจากแม่น้ำโขงคือเทศบาลเมืองมุกดาหารปัจจุบัน ยกเว้นเขตชุมชนศรีบุญเรือง ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๕ อำเภอเมืองมุกดาหารได้ยกฐานะเป็น จังหวัดมุกดาหาร ๑๕ หมู่บ้านของตำบลมุกดาหาร ได้เข้าร่วมเป็นเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารเหลือเพียง ๖ หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมุกดาหาร
 เทศบาลตำบลมุกได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็น อบต.มุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ยกฐานะจาก อบต.มุกดาหาร เป็นเทศบาลตำบลมุก เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพื้นที่ ๑๔๐.๗๒ ตารางกิโลเมตร  
 
 
 เขตการปกครอง
 ตำบลมุกดาหาร แบ่งการปกครอง ออกเป็น ๖ หมู่บ้าน ดังนี้

  หมู่ที่๑ บ้านคำตุนาง จำนวนครัวเรือน ๒๐๕ ครัวเรือน โดยมี นายอนุสรณ์ ศรีโยหะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่๒ บ้านนาคำน้อย จำนวนครัวเรือน ๒๐๓ ครัวเรือน โดยมี นายประจญ ศรีโยหะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่๓ บ้านศูนย์ไหม จำนวนครัวเรือน ๑,๒๐๗ ครัวเรือน โดยมี นายไพทูรย์ ศรีโยหะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่๔ บ้านกุดโง้งน้อย จำนวนครัวเรือน ๓๖๑ ครัวเรือน โดยมี นายวัชราวุธ ชาธิพา เป็นกำนัน
  หมู่ที่๕ บ้านกุดโง้งใหญ่ จำนวนครัวเรือน ๒๖๓ ครัวเรือน โดยมี นายบรรจง วาปี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่๖ บ้านดานคำ จำนวนครัวเรือน ๖๖๗ ครัวเรือน โดยมี นายไพบูรณ์ มณีวรรณ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 
สภาพทั่วไป
๑. ที่ตั้ง
        เทศบาลตำบลมุก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองมุกดาหาร ระยะทางห่าง ๘ กิโลเมตร ถนนมุกดาหาร-คำชะอี บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๒. เนื้อที่
        เขตเทศบาลตำบลมุก มีเนื้อที่ประมาณ ๔๔.๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๘,๐๓๗.๕ ไร่
๓. สภาพภูมิศาสตร์
        พื้นที่ทิศเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินต่ำ ทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ลาดเอียงซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้
 
 ทิศเหนือ  มีพื้นที่ติดกับ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ทิศใต้ มีพื้นที่ติดกับ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุุกดาหาร
 ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดกับ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ทิศตะวันตก  มีพื้นที่ติดกับ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๔. จำนวนประชากรและครัวเรือน ตำบลมุกดาหารมีจำนวนประชากรและครัวเรือน ดังนี้
 ๔.๑ จำนวนประชากร จำนวน ๖,๒๔๔ คน แยกเป็น
 เพศชาย  จำนวน ๓,๑๑๖ คน
 เพศหญิง จำนวน ๓,๑๒๘ คน 
 ๔.๒ จำนวนครัวเรือน จำนวน ๒,๙๐๖ ครัวเรือน

 ที่มา : ข้อมูลประชากร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๕. จำนวนหมู่บ้าน มีจำนวน ๖ หมู่บ้าน ดังนี้
 หมู่ที่      ชื่อบ้าน       หมู่ที่     ชื่อบ้าน
   ๑    บ้านคำตุนาง      ๔     บ้านกุดโง้งน้อย
   ๒    บ้านนาคำน้อย    ๕    บ้านกุดโง้งใหญ่
   ๓    บ้านศูนย์ไหม      ๖    บ้านดานคำ
๖. การแบ่งเขตเลือกตั้ง แบ่งออกเป็น ๒ เขต ดังนี้ 
  เขตที่ ๑ เขตที่ ๒
 หมู่ที่ ชื่อบ้าน หมู่ที่  ชื่อบ้าน
 ๑ บ้านคำตุนาง ๓ บ้านศูนย์ไหม
 ๒ บ้านนาคำน้อย ๖ บ้านดานคำ
 ๔ บ้านกุดโง้งน้อย 
 ๕ บ้านกุดโง้งใหญ่

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 ๑. อาชีพ
        ราษฎรในตำบลมุกดาหาร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป สำหรับพืชที่เพาะปลูก ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง แตงโม พืชผักสวนครัวอื่นๆ มีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อการบริโภคและจำหน่าย เช่น เป็ด ไก่ โค กระบือ และปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่ม เพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยทำการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว เห็ดบด การแปรรูปจากเห็ดนางฟ้า ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถส่งขายให้ประเทศเพื่อนบ้าน
  ๒. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลมุก มีหน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลมุก ดังนี้  
        ๒.๑ โรงแรมและรีสอร์ท จำนวน ๘ แห่ง
        ๒.๒ ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน ๓ แห่ง
        ๒.๓ โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม จำนวน ๑ แห่ง
        ๒.๔ โรงงานแปรรูปไม้ จำนวน ๑ แห่ง
        ๒.๕ โรงสีข้าว  จำนวน  ๒๘ แห่ง
        ๒.๖ ร้านค้าขายของชำ/ของเบ็ดเตล็ด  จำนวน  ๕๙ แห่ง
        ๒.๗ ร้านรับซ่อมรถต่าง ๆ  จำนวน  ๑๕ แห่ง
        ๒.๘ โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จ จำนวน ๑ แห่ง
 
สภาพทางสังคม 
 ๑. การศึกษา
        ในเขตเทศบาลตำบลมุกมีสถานศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หอกระจายข่าว และสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ ดังนี้ 
        ๑.๑ ระดับอาชีวะศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้
        - วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
        ๑.๒ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้
         - โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา
         - โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
         - โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมต้น)
         - โรงเรียนบ้านดานคำ
          ๑.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดโง้ง
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดานฆ้องมุกดาวาส
          ๑.๔ หอกระจายข่าว จำนวน ๖ แห่ง 
          - ในเขตเทศบาลตำบลมุกมีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน
          ๑.๕ สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน ๖ แห่ง
          -  ในเขตเทศบาลตำบลมุกมีสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ทุกหมู่บ้าน
 
  ๒. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  ในเขตเทศบาลตำบลมุกมีวัด จำนวน ๘ แห่ง และสำนักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้
         ๒.๑ วัดคำตุนาง หมู่ที่ ๑
         ๒.๒ วัดนาคำน้อย หมู่ที่ ๒
         ๒.๓ วัดศูนย์ไหม  หมู่ที่ ๓
         ๒.๔ วัดกุดโง้งน้อย หมู่ที่ ๔
         ๒.๕ วัดเกษมสุข หมู่ที่ ๕
         ๒.๖ วัดเวฬุวนาราม หมู่ที่ ๕
         ๒.๗ วัดดานฆ้อง หมู่ที่ ๖
         ๒.๘ วัดป่าสุนันทาวัน  หมู่ที่ ๖
         ๒.๙ สำนักสงฆ์ภูดินวนาราม หมู่ที่ ๖
 
  ๓. สาธารณสุข
         ในเขตเทศบาลตำบลมุกมีสถานพยาบาลและการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
         ๓.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดโง้ง
         ๓.๒ อัตราการมีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
 
 ๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         - จุดตรวจประจำตำบล จำนวน - แห่ง
 
 การบริการพื้นฐาน
 ๑. การคมนาคม
         การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลมุก มีถนนเส้นหลักผ่าน ๑ สาย คือ ถนนมุกดาหาร - คำชะอี ถนนเชื่อมระว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนดินลูกรัง ส่วนถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง 
 ๒. การโทรคมนาคม
         การโทรมนาคมในเขตเทศบาลตำบลมุก ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์บ้าน ส่วนโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๖ เครื่อง (หมู่บ้านละ ๑ เครื่อง)
 ๓. การไฟฟ้า
         ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมุกมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  
 ๔. แหล่งน้ำธรรมชาติ
         แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลมุก จำนวน ๑๒ แห่ง ดังนี้
         ๔.๑ ห้วยหินลาด  บ้านคำตุนาง หมู่ที่ ๑
         ๔.๒ หนองอีเห็น  บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๒
         ๔.๓ ห้วยส้มกบ บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๒
         ๔.๔ ห้วยผาเจีย บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ ๓
         ๔.๕ หนองบัวฮ้าง บ้านกุดโง้งน้อย  หมู่ที่ ๔
         ๔.๖ ห้วยมุก บ้านกุดโง้งน้อยหมู่ที่ ๔ บ้านกุดโง้งใหญ่หมู่ที่ ๕ และบ้านดานคำหมู่ที่ ๖
         ๔.๗ ห้วยบ้าน อยู่ระหว่างเขตรอยต่อบ้านกุดโง้งน้อยหมู่ที่ ๔ และบ้านกุดโง้งใหญ่หมู่ที่๕
         ๔.๘ หนองบัว บ้านกุดโง้งใหญ่ หมู่ที่ ๕
         ๔.๙ หนองผือ บ้านดานคำ หมู่ที่ ๖
         ๔.๑๐ ห้วยคำบอน บ้านดานคำ หมู่ที่ ๖  
         ๔.๑๑ ห้วยหินขัน บ้านดานคำ หมู่ที่ ๖
         ๔.๑๒ ห้วยหินคอกม้า  บ้านดานคำ หมู่ที่ ๖
 
 ๕. แหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้น
          แหล่งน้ำที่ได้ก่อสร้างขึ้นนอกจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
         ๕.๑ ฝายกั้นน้ำห้วยส้มกบ บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๒ 
         ๕.๒ ฝายกั้นน้ำห้วยเซียงจำปา  บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ ๔ 
         ๕.๓ ฝายกั้นน้ำห้วยบ้าน บ้านกุดโง้งใหญ่ หมู่ที่ ๕ 
 
 ข้อมูลอื่น ๆ
  ๑. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
          ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลมุก มีดังนี้
          ๑.๑ ป่าไม้ธรรมชาติตามเนินเขา
          ๑.๒ หินภูเขา
  ๒. มวลชนจัดตั้ง
          กลุ่มที่มวลชนจัดตั้งขึ้น ในตำบลมุกดาหาร มีดังนี้
           ๒.๑ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านคำตุนางหมู่ที่ ๑ และบ้านกุดโง้งน้อยหมู่ที่ ๔
           ๒.๒ กลุ่มเย็บมุ้ง บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ ๔
           ๒.๓ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อพปร.)
           ๒.๔ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
           ๒.๕ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล (กพสต.)
           ๒.๖ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.)
           ๒.๗ ศูนย์ต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับตำบล (ศตสบ.)
           ๒.๘ ศูนย์ต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับหมู่บ้าน (ศตสบ.)
           ๒.๙ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่ที่ ๑-๕
           ๒.๑๐ ลูกเสือชาวบ้าน
  ๓. แหล่งท่องเที่ยว
          สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลมุก จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้
          ๓.๑ วัด "เวฬุวนาราม" ชื่อนิยมเรียก "วัดภูผาเจี้ย" บ.กุดโง้งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ