: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำหรับนักบริหารงานคลัง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 มิ.ย 2021]
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด ระดับประถมศึกษา และเด็กปฐมวัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๙๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 มิ.ย 2021]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 มิ.ย 2021]
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รางรูปตัวยู) สายแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านคำตุนาง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 มิ.ย 2021]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายบุญจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านศูนย์ไหมตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 มิ.ย 2021]
จ้างเหมาจัดทำป้ายโรงจอดรถและป้ายชื่อตำแหน่งห้องทำงานคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ จำนวน ๒๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 มิ.ย 2021]
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 พ.ค 2021]
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 พ.ค 2021]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเดิมเทศบาลตำบลมุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ม.ย 2021]
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ