: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านกุดโง้งน้อย (สายซอยฝั่งตรงข้ามหน้าเทศบาลตำบลมุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ก.ค 2021]
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 ก.ค 2021]
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังเทศบาลตำบลมุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.ค 2021]
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บค ๙๑๘ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.ค 2021]
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยานจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.ค 2021]
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๐๓๑ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.ค 2021]
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บง ๙๕๓๕ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.ค 2021]
จ้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดโง้ง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 มิ.ย 2021]
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 มิ.ย 2021]
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ