: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๐๓๑ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 พ.ย 2021]
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยถิ่นทอง-บ้านฝรั่ง หมู่ที่ ๓ บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ก.ย 2021]
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(สายข้างโรงเรียนบ้านกุดโง้ง) บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ก.ย 2021]
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายหลังโรงเรียนนาคำน้อย) หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำน้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ก.ย 2021]
จ้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.(รูปตัว-ยู) สายเทศบาลตำบลมุก - วัดบ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านกุดโง้งน้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ก.ย 2021]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP ๘๕A และหมึกเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ก.ย 2021]
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ก.ย 2021]
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายฝั่งตรงข้ามหน้าเทศบาลตำบลมุก - ศพด.)หมู่ที่ ๔ บ้านกุดโง้งน้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ก.ย 2021]
ซื้อถังจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๒๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ก.ย 2021]
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ