: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP ๘๕A จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ม.ย 2022]
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 มี.ค 2022]
ซื้อยางมะตอยมิกซ์สำเร็จรูปและยางมะตอยน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 มี.ค 2022]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.พ 2022]
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.พ 2022]
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่โน๊ตบุ๊ค รหัส ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.พ 2022]
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ธ.ค 2021]
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ธ.ค 2021]
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 พ.ย 2021]
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ