: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด สำนักงานเทศบาลตำบลมุก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 มิ.ย 2022]
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 พ.ค 2022]
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 พ.ค 2022]
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บค ๙๑๘ มุกดาหาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ม.ย 2022]
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน บฉ 4769 มุกดาหาร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ม.ย 2022]
ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ม.ย 2022]
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๐๓๑ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ม.ย 2022]
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงการณ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ม.ย 2022]
ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ม.ย 2022]
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ