: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 045-260835 สำนักปลัด 045-620680 กองคลัง 045-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เช็ค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ส.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางลิ) หมู่ที่ ๔ บ้านกุดโง้งน้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๐๓๑ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาคำน้อย-พรานอ้น) หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำน้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข 1283 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดโง้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ