: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาล
นายสังเกตุ สีดาว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายธานินทร์ สิงห์ด้วง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พันจ่าเอกนันธวุธ ป้องศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวสุธิตา สิงห์ศร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนิภาพร พิกุลศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพิพัฒน์ บัวชื่น
นิติกรชำนาญการ
นางสุวานิตย์ สุวรรณฉวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งนภา อุระ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
สิบเอกธีระวัฒน์ บุตรทศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางพิสนิภรณ์ ทองมณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ