: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 045-260835 สำนักปลัด 045-620680 กองคลัง 045-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่บุคคลธรรมดา
เงินเบี้ยความพิการ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยเอดส์
รับนักเรียนปฐมวัย
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษีป้าย.
การโฆษณา ปิด ทิ้งใบปลิว
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตเก็บ รับทำ ขอสิ่งปฎิกูล
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การแจ้งถมดิน
การแจ้งขุดดิน
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ