: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564

      

โครงการจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

     

การพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570

      

ลงพื้นที่ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมุก

      

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมุก การประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

      

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมุก ประจำปีงบประมาณ 2564

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ