: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
วัดเกษมสุข

ประวัติวัดวัดเกษมสุข
 
       ตั้งอยู่เลขที่ 203 บ้านกุดโง้งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 21290 อาณาเขต
 ทิศเหนือ ประมาณ 4 เส้น จดที่ดินชาวบ้าน
ทิศใต้ประมาณ 4 เส้น จดที่ดินชาวบ้าน
ทิศตะวันออกประมาณ 4 เส้น จดที่ดินชาวบ้าน
ทิศตะวันตกประมาณ 4 เส้น จดที่ดินชาวบ้าน
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2532
เป็นอาคารคอนกรีต ศาลาการเปรียญ ( หลังเก่า ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว ) กว้าง 13 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2513 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูป จำนวน ๖ องค์     
                                                             

       
วัดเกษมสุข ตั้งเมื่อ พ.ศ.2346 โดยมีนายคำ วาปี พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัด
ชาวบ้านเรียกว่า วัดกุดโง้งใหญ่ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนามคือ

         รูปที่ 1 พระหนู ปวโร

         รูปที่ 2 พระหนู ( ไม่ทราบฉายา )

         รูปที่ 3 พระคำมั่น ทนฺตจาโร (ต่อมาเป็น พระครูเกษมจริยาภิรม ) ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมาจนกระทั่งมรณภาพ วันที่ 25 มีนาคม 2552

     คณะกรรมการและชาวบ้าน บ้านกุดโง้งใหญ่ ได้กราบอาราธนานิมนต์พระมหายุทธวัฒน์ธมฺมวฑฺฒโน เปรียญธรรม 8 ประโยค นักธรรมเอก มาจากวัดราชโอรสาราม กรุงเทพ ฯพร้อมด้วยสามเณรผู้ติดตามอีกจำนวน  5  รูปเพื่อมาจำพรรษา เมื่อพระมหายุทธวัฒน์ธมฺมวฑฺฒโน เดินทางมาจำพรรษาที่วัดเกษมสุข ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาในส่วนต่างๆ เช่น ชวนชาวบ้าน บ้านกุดโง้งใหญ่ และญาติธรรมจากกรุงเทพ ฯ สร้างพระประธานเพื่อประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญหลังใหม่ ก่อสร้างศาลาการเปรียญต่อจากที่อดีตเจ้าอาวาสสร้างไว้ และพัฒนาส่วนต่างๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับพร้อมกันนี้     ได้ทำการเปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนก นักธรรมชั้น ตรี โท เอก และบาลีชั้น ไวยากรณ์ ประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ. 3 จุดประสงค์เพื่อสร้างศาสนทายาท และเป็นการช่วยเหลือเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพราะเมื่อจบการศึกษาในชั้นสูงสุดของสำนักศาสนศึกษาวัดเกษมสุขแล้ว ทางวัดได้ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรในสำนักฯได้เดินทางเข้าส่วนกลางเพื่อศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นไป

 

 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ