: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
โรงเรียนบ้านดานคำ
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2523 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  (ในขณะนั้น)  โดยชาวบ้านได้ร่วมบริจาคทรัพย์และแรงงานในการปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในครั้งแรก บนเนื้อที่สาธารณะของหมู่บ้าน   มีเนื้อที่ 25 ไร่  ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านด่านคำ  ตำบลมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร  ปัจจุบันทีอาคารเรียน 2 หลัง ได้แก่  นพ.002  จำนวน 1 หลัง  อาคารเรียน สปช.102  1  หลัง  โรงอาหาร 1  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1  หลัง  ส้วม 1 หลัง 4 ที่  มีเขตบริการ 1 หมู่บ้านได้แก่บ้านด่านคำ  มีนักเรียนทั้งหมด  94 คน  ชาย  47 คน  หญิง  47 คน มีนายประสาน   จันทร์เผือก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2550
 
 
คำขวัญของโรงเรียน :  ศึกษาดีมีวินัย    ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม    นำความสุข
อักษรย่อ   :   ด.ค.
สีประจำโรงเรียน  :  สีเหลือง น้ำเงิน 

สามารถเยี่ยมชมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ
 
http://school.obec.go.th/bandarnkhan/index.php
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ