: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม

ประวัติโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม

การจัดตั้งโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.  2517  โดยคำสั่งของนายอำเภอ  ตามหนังสือที่ นพ. 51/2857 ลงวันที่ 17 เมษายน 2517 ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินช่วยการศึกษาประชาบาล  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินซึ่งราษฎรร่วมกันจัดซื้อให้และมีนายคูณ  ชาภูบาล  เป็นครูใหญ่คนแรก    การจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมในปีแรก  ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มีนักเรียน 45 คน โดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านกุดโง้ง และตั้งแต่ปีการศึกษา 2524  เป็นต้นมาได้จัดการเรียนการสอนเป็น 6 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา

 การเปลี่ยนแปลง

-  ปีการศึกษา 2517  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

   กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ พ.ศ. 2503 และจัดสอนเพียง 4 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 

-  ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นมาโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ.  2521

-  ปีการศึกษา 2523 วันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

-  ปีการศึกษา 2525 วันที่ 27 กันยายน 2525 เปลี่ยนจากจังหวัดนครพนม  มาเป็นจังหวัดมุกดาหาร (พร้อมกับการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร)

-  ปีการศึกษา 2534 ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)

-  ปีการศึกษา 2546 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (เริ่มใช้ประถมศึกษาปีที่ 1)

- ปีการศึกษา 2553 ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( เริ่มใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4 )

- ปีการศึกษา 2554 ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,5 )

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน

            ตั้งแต่การจัดตั้งโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ดังนี้

             1.  นายคูณ           ชาภูบาล            พ.ศ.  2517-2524

             2.  นายนิพนธ์        จันทพันธ์           พ.ศ.  2525-2529

             3.  นายสละ          ตรีทศ               พ.ศ.  2529-2533

             4.  นายประเสริฐ    อุสุพันธ์             พ.ศ.  2533-2536

             5.  นายเฉลิม         มหาอุป             พ.ศ.  2536-ปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน

           การจัดชั้นเรียน ได้จัดชั้นเรียนเป็นระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา รวม  8 ห้องเรียน

บุคลากร

       ผู้บริหารสถานศึกษา           จำนวน      1   คน

        ครู                                จำนวน      9   คน

        นักการภารโรง                 จำนวน      1   คน

        นักเรียน                         จำนวน   131  คน
  
 

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม  ตั้งอยู่เลขที่ 3  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 โทรศัพท์  042614758  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านศูนย์ไหม

 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ผู้บริหาร ชื่อ นายเฉลิม   มหาอุป  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน  2536 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  18  ปี  6  เดือน

2.2 รองผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)  -  คน

2.3 จำนวนครูผู้สอน  (ข้าราชการ)  9  คน

 วุฒิทางการศึกษาของครู (ข้าราชการ)  ปริญญาตรี  8  คน  สูงกว่าปริญญาตรี  1  คน

 อายุเฉลี่ยของครู (ข้าราชการ)  53  ปี  ประสบการณ์สอนเฉลี่ย  31  ปี

สามารถเยี่ยมชมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ 
 
www.bansoonmai.com
 

 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ