: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
สถานที่ราชการและวัดในเขตเทศบาลตำลมุก


           ๑. การศึกษา
 ในเขตเทศบาลตำบลมุกมีสถานศึกษา โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ดังนี้ 
                     
                              ๑.๑  ระดับอาชีวะศึกษา  จำนวน  ๑  แห่ง  ดังนี้
                                       -  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

                              ๑.๒  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๔  แห่ง  ดังนี้
                                        -   โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา
                                        -   โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
                                        -  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมต้น)
                                         -  โรงเรียนบ้านดานคำ

                               ๑.๓  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๒  แห่ง  ดังนี้
                                          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดโง้ง
                                          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดานฆ้อง

              ๒.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                     ในเขตเทศบาลตำบลมุกมีวัด จำนวน  ๙  แห่ง และสำนักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้

                      ๒.๑  วัดบ้านคำตุนาง               หมู่ที่  ๑
                      ๒.๒  วัดบ้านนาคำน้อย            หมู่ที่  ๒
                      ๒.๓  วัดบ้านศูนย์ไหม              หมู่ที่  ๓
                      ๒.๔  วัดบ้านกุดโง้งน้อย          หมู่ที่  ๔
                      ๒.๕  วัดเกษมสุข                     หมู่ที่  ๕
                      ๒.๖  วัดดานฆ้องมุกดาวาส     หมู่ที่  ๖
                      ๒.๗  วัดภูผาเจี๊ยะ                    หมู่ที่  ๖
                      ๒.๘  วัดป่าสุนันทาวัน             หมู่ที่  ๖
                      ๒.๙  สำนักสงฆ์ภูดินวนาราม   หมู่ที่  ๖

                 ๓.  สาธารณสุข
                      ในเขตเทศบาลตำบลมุกมีสถานพยาบาล๑ แห่ง ดังนี้

                      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านกุดโง้ง
 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ