: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลมุก
 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


มาตรการป้องกันการรับสินบน รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ