: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประชุมประชาคมระดับตำล เพื่อจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล
เพื่อจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
**************************************

๑.  หลักการและเหตุผล

                   ปัจจุบัน ประชาชนในตำบลมุกดาหาร ยังมีปัญหาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ปัญหาความยากจน และปัญหาอื่นๆ จำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ อันเป็นหลักการตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาสามปี และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาความยากจน ของประชาชนในตำบล

                   แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลมุก ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน เพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  โดยมีการจัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ก่อนงบประมาณประจำปี  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรอบคอบ และผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมประชาชน  และยังนำแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปีอีกด้วย การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมุก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมุก ประชาคมหมู่บ้าน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้การจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาสามปีฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๗ (๑)  และแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

๒.  วัตถุประสงค์
                     ๒.๑  เพื่อจัดประชุมประชาคมระดับตำบล
                     ๒.๒  เพื่อจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
                     ๒.๓  เพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

๓.  เป้าหมาย
                     ๓.๑  จัดประชุมประชาคมระดับตำบล               
                     ๓.๒  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมุก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมุก  ประชาคมหมู่บ้าน  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ  ในพื้นที่ ประมาณ  ๖๐  คน

๔.  วิธีดำเนินการ  
                     ๔.๑   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
                     ๔.๒   กำหนดการประชุม
                     ๔.๓   แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
                     ๔.๔   จัดเตรียมสถานที่  อาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม
                     ๔.๕   สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ

/๕.  ระยะเวลา…


-๒-

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
                     จัดประชุมประชาคมระดับตำบล  วันพุธ  ที่  ๕  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

๖.  สถานที่ดำเนินการ
                    ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมุก  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร

๗.  งบประมาณ
                   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  หน่วยงาน สำนักปลัด  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน  ตั้งจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี ๒๕๕๖  ดังนี้
                     ๗.๑  ค่าอาหาร อาหารว่าง  น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม   จำนวนเงิน  ๓,๐๐๐ บาท
                     รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                    ๘.๑  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  มาจากทุกภาคส่วนและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
                   ๘.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

๙.  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
                              สำนักปลัดเทศบาลตำบลมุก

๑๐.  ผู้เสนอโครงการ

                                    (นายธานินทร์  สิงห์ด้วง)
                    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕

 

                                 
                                 (นางสาวสุทธิรัตน์  ถนอมพร)
                                 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 


                                      (นางสาวเยาวเรศ  เคนโยธา)
                                        ปลัดเทศบาลตำบลมุก
 

๑๒.  ผู้อนุมัติโครงการ

                                      (นายทิพย์  ศรีวิชา)
                                    นายกเทศมนตรีตำบลมุก

 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ