: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่

ภูผาเจี้ย เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลมุกดาหาร
ลักษณะภูมิประเทศ
ต้้งอยู่ในเขตบ้านดานคำ หมู่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
มีถนนร้อมรอบภูเขาสามารถไปได้ 3 หมู่บ้าน
ทิศตะวันออก     ติดกับบ้านดานคำ
ทิศเหนือ           ติดกับบ้านกุดโง้งใหญ่
ทิศใต้               ติดกับบ้านศูนย์ไหม
ทิศตะวันตก       ติดกับบ้านคำตุนาง


ภูผาเจี้ย มีลักษณะ เป็นภูเขา 2 ชั้นชาวบ้านจะเรียกว่า ภูน้อย และภูใหญ่
ส่วนมากชาวบ้านในบริเวณใหล้เคียงจะขึ้นไปหาของป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ สัตว์ป่า ผักหวาน และอื่นๆ 
ภูใหญ่เมื่อข้นไปยังลานหินชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นภูมิทัศของตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารอย่างชัดเจน มองเห็นแม่น้ำโขงที่คดเคี้ยวสวยงาม และมองเห็น สปป.ลาวได้ด้วย ดังนั้นจึงเหมาะที่จะพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต ภายในภูผาเจี้ยนั้นมีถ้ำน้อยใหญ่ และมีวัดป่าอยู่ในถ้ำเสือใหญ่ด้วย
สามารถดูรายละเอียดของวัดได้ตามลิ้งค์นี้

http://www.mukdahanbuysell.com/t_pajea.phpนอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของมหาวิยาลัยอุบลราชธานีอีกด้วย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 เปิดรับนักศึกษาครั้งแรก พ.ศ. 2552 ปัจจุบันมีนักศึกษา 4 รุ่น และมีการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา

ประวัติ[แก้]สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2550 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2550 ได้เห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร โดยมีการเรียนการสอนให้สอดรับความต้องการของพื้นที่จังหวัดมุกดาหารด้านการส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการท่องเที่ยว ภาษา วัฒนธรรม ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาได้ต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารได้มอบอาคารเรียนหลังเก่า ของโรงเรียนมุกดาลัย ชื่อตึกเหลืองมุกดาลัย มอบให้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเป็นสำนักงาน มหาวิทยาลัยได้นำตึกเหลืองมุกดาลัย มาปรับปรุงใหม่โดยยังคงรูปแบบเดิมของตึกให้มากที่สุด ปรับปรุงซ่อมแซมไปในเดือน เมษายน และเดือนพฤษภาคม 2550 มหาวิทยาลัยอุบลได้ส่ง ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์ มาเตรียมงานและดูแลการปรับปรุงสถานที่ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 จากนั้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้ส่งอาจารย์ ณัฎฐ์นรี สุขจิต มาเป็นอาจารย์ประจำศูนย์ฯ มุกดาหารอีกหนึ่งท่าน และมีอาจารย์ประจำมาเพิ่มอีกคือ อาจารย์ทยากร สุวรรณปักษ์ และอาจารย์ ชุมพร หลินหะตระกูล ตามลำดับ ต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2551 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร และได้ขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ป่าไม้บริเวณภูผาเจี้ย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร วิทยาเขตมุกดาหาร มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 144 คน (พ.ศ. 2554) มีพื้นที่ดำเนินการ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่พืชไร่ตำบลคำอาอวน พื้นที่ทหารตำบลคำอาอวน และพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุกดาหาร (ภูผาเจี้ย) โดยวิทยาเขตมุกดาหาร กำลังมีโครงการจะก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรของวิทยาเขต นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติสิรินธารา สามารถรองรับกิจกรรมอเนกประสงค์ และรองรับการประชุมได้ 4,000 ที่นั่ง บริเวณพื้นที่ภูผาเจี้ย เนื้อที่ 1,134 ไร่

หลักสูตร[แก้]ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (เปิดรับในปีการศึกษา 2556)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาการจัดการธุรกิจ
สาขาการจัดการโลจิสติกระหว่างประเทศ (เปิดรับในปีการศึกษา 2556)
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาการบัญชี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาภาษาเพื่อการสื่อสารพัฒนาลุ่มน้ำโขง (เปิดรับในปีการศึกษา 2556)
 

อ้างอิง[แก้]มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
 
 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ