: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

      

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ประตู เทศบาลตำบลมุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

     

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

     

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

     

ประกาศจากเทศบาลตำบลมุก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลมุก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

     

ประกาศจากเทศบาลตำบลมุก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลมุก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ....

     

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

     

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลมุกเรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รัการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐

     

1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ