: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลมุกเรื่องนายกเทศมนตรีตำบลมุกมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปฎิบัติราชการแทน

     

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

     

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาฯ2565 (นอกสถานที่)

     

ประกาศเทศบาลตำบลมุก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

     

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

      

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

      

ประกาศ เรื่องการกำหนดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

      

ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบชำระเงิน ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

      

ประกาศ เรื่อง นโยบาย งดรับ งดให้ ของวัญหรือประโยขน์อื่นใด (No Gift Policy)

      

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ