: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ด้วยเทศบาลตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

      

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ด้วยเทศบาลตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

      

ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑

      

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

      

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร

     

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ( ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถิง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ))

     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

      

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ