: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมุกเรื่อง โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

      

จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

     

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายงานการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ๒๕๖๑ คำแนะนำการชำระภาษี เทศบาลตำบลมุก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย

     

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมุก วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ขอเชิญชวนที่น้องชาวตำบลมุก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์

     

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่องการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

     

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลมุก ด้วยเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล มาตำรงตำแหน่งที่ว่าง

     

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมุก เรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

     

ก่อนหน้า 1314 15 16 17 18 19
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ