: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง2562

      

แนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรณีที่ไม่มีค่าเช้า

      

ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้

      

รณรงค์ ประสัมพันธ์ รวมพลังแยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง

      

ประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฟส 2

      

การออกตรวจสอบการจำหน่ายดอกไม้เพลิง(ห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด)รวมทั้งออกตรวจสอบชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

      

การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ หัวข้อ "หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์"

      

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมุก ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารมีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชน ผู้ว่างงานและ บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒

      

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม " วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ "

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ