: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
แจ้งเบาะแสยาเสพติด

      

การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

      

การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

      

นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ของรัฐบาล ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย

      

ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว

      

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการปฏิบัติ

      

โรงแรมเคียงโขง ได้มอบผ้าห่มและเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดานฆ้องมุกดาวาส

      

บริษัทสหเรือง จำกัด ได้มอบเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดานฆ้องมุกดาวาส

     

คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ