: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมุก

     

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ (รอบที่๑)

     

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช

     

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่องเจตนารมณ์ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

     

ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.oo น.เป็นต้นไป ณ วัดเกษมสุข หมู่ที่ ๕ บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

     

ผลกระทบจากพายุ ระดับ ๓ โซนร้อน โพดุล ในช่วง ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

      

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ด้วยเทศบาลตำบลมุก มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

      

แจ้งเตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562

     

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ.2562

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ