: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตัน

      

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

      

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดโง้ง เทศบาลตำบลมุก ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านศูนย์ไหม-บ้านกุดโง้งใหญ่

      

ประกาศเทศบาลตำบลมุก บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 1/2559

      

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๘ ชุด

      

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศูนย์ไหม-บ้านกุดโง้งใหญ่

      

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุรุมุกดาธานี หมู่3 บ้านศูนย์ไหม

      

1 23
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ