: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำ ศพด. บ้านกุดโง้งน้อย

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๐๓๑ มุกดาหาร

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกุดโง้ง

     

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดานฆ้องมุกดาวาส หมู่ที่๖ บ้านด่านคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘0-๔0๓๑

     

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดานคำ หมู่ที่ ๖

      

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดคำตุนาง-ดานคำ หมู่๑

      

1 2 34 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ