: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

     

ประกาศเรื่องการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กวัดดานฆ้องมุกดาวาส

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูดโง้งน้อย หมู่ที่ ๔

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดานฆ้องมุกดาวาส หมู่ที่ ๖

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายปศุสัตร์ ออกพิจิตรพัสดุ-ถนนสายโรงเรียนบ้สนศูนย์ไหมเลี้ยวซ้าย หมู่ที่ ๓ บ้านศูนย์ไหม

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สานนานายสี-โคกหนองกุง)หมู่ที๔ บ้านกุดโง้งน้อย

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถเกรด

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง

     

1 23 4 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ