: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 045-260835 สำนักปลัด 045-620680 กองคลัง 045-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(รูปตัวยู)สายบ้านกุดโง้งน้อยไปป่าช้า หมู่ที่ ๔

     

ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๐๓๑ มุกดาหาร

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดานคำ หมู่ที่ ๖

     

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายฝั่งตรงข้ามหน้าเทศบาลมุก-ศพด ) หมู่ที่ ๔ บ้านกุดโง้งน้อย

     

ประกาศชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ในการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านดานคำ

     

ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะและรถกู้ชีพกู้ภัย

     

ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

     

ประกาศเรื่องการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กวัดดานฆ้องมุกดาวาส

     

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ