: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 045-260835 สำนักปลัด 045-620680 กองคลัง 045-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(รอบ๖เดือน ๑ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

     

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ๖เดือน ๑ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) เทศบาลตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลมุก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

      

สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

      

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

      

สรุปสถิติการใช้บริการประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     

สรุปสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

     

สรุปสถิติผู้มาใช้บริการยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

     

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ