: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 045-260835 สำนักปลัด 045-620680 กองคลัง 045-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประกาศผลจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

     

ประกาศผลจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

     

ประกาศผลจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

     

ประกาศผลจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

     

ประกาศผลจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

     

ประกาศผลจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

     

ประกาศผลจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

     

ประกาศผลจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

     

ประกาศผลจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

     

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ